Allmänt om coachning :: Våra målgrupper ::

Företagscoachning vänder sig till styrelser och ledningsgrupper som vill utveckla och ta vara på de interna resurser som finns i sin verksamhet.

Vi börjar med att diskutera organisationens eller företagets framtidsvisioner, dvs. vad har företaget för mål inom en bestämd tidsram. Efter det gör vi en nulägesanalys, för att veta var företaget befinner sig i dagsläget. När kartläggning är klar diskuterar vi vilka åtgärder och insatser som behövs för att nå det uppsatta målet.

Dagen avslutas med att vi skriver en handlingsplan, som följs upp inom tre månader.

Gruppcoachning för chefer syftar till att chefer under samtalsledning ska få utbyta erfarenheter, tankar och idéer avseende ledarrollen. Ni kommer att få tid och hjälp att reflektera över egna och andras erfarenheter genom att fokusera på olika problem och frågeställningar i chefskapet.

Gruppcoachning lär deltagaren att tillvarata sin fulla potential och hantera olika typer av problem. Det leder även till personlig utveckling, ökad självkännedom och ökad personlig kontroll.

Innehållet i gruppen kommer att variera beroende på deltagarnas unika situation. Exempel på vad man kan ta upp i gruppen är, hur man hanterar en medarbetare som inte fungerar tillfredsställande, konflikter mellan de olika roller chefen har, svåra samtal, medarbetarsamtal etc.

Ett exempel på upplägg är att gruppen träffas en halv dag i månaden under ett halvår. Att få träffa andra chefer innebär unika möjligheter till erfarenhetsutbyte och lärande i chefsrollen.

Individuell coachning är ett personalstöd Du som arbetsgivare kan erbjuda arbetstagarna vid upplevd stress, relationsproblem, hög sjukfrånvaro, samarbetsproblem, nedstämdhet, allmänna kriser i livet etc.

Coachning sätter nutid och framtid i fokus. Det är en metod som hjälper dig att finna den bästa lösningen. Du som coachas prioriterar och ansvarar själv för vilka frågor du vill bearbeta under samtalen.

Coachningen pågår under en avtalad period, som omfattar minst sex tillfällen.

Gertrud Care
Vi har startat ett dotterbolag Gertrud Care... Läs mer

Jobbcoacher
Nytt samarbete med arbets- förmedlingen. Läs mer och ladda hem vår tjänste- deklaration... Läs mer

Seniorer sökes
Hyr en senior söker elektriker, snickare, plåtslagare och rörmokare... Läs mer

Hyr en senior
Uthyrning utav seniorer till företag och privatpersoner inom olika områden... Läs mer

Kognitiv terapi
Ett hjälpmedel för personlig utveckling... Läs mer